Regisztráció

Kérlek, a regisztrációdhoz
add meg az alábbiakat:


Elfogadom az Általános szerződési feltételeket és az adatvédelmi nyilatkozatot


Kérjük, várj...

Regisztrálok

Hiba

Bejelentkezés

Nincs még fiókod? Regisztrálj


Elfelejtett jelszó


Bejelentkezés

Hiba

eWomen.hu - Adatvédelmi nyilatkozat

1. Adatvédelmi nyilatkozat

Az alábbi Adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmazza EWS Media Group Kft., mint szolgáltató által és adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett eWomen.hu internetes oldal használatával kapcsolatos adatvédelmi jogi tájékoztatást - így többek között az Adatkezelő által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről – melyet Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el. A Szabályzat hatálya kizárólag az eWomen.hu internetes oldalra terjed ki.

Adatkezelő adatai:

Adatkezelő neve: EWS Media Group Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 01-09-280719, vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,
Székhely: 1043 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B,
Adószám: 25295801-2-41,
Adatvédelmi nyilvántartási száma: ügyintézés alatt
NAIH nyilvántartási száma: NAIH-89432/2015.
NAIH határozat száma: 2117685/2015/N.
E-mail: ugyfelszolgalat@ewomen.hu

Az eWomen.hu weboldal egy elsősorban nőknek szóló online apróhirdetési kereskedelmi oldal, amelyen keresztül az oldal regisztrált cselekvőképes magánszemély (aki 18. életévét legkésőbb a regisztráció napján betöltötte, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerint nem cselekvőképtelen) és gazdálkodó szervezet (törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján eljárva) felhasználói (a továbbiakban: Felhasználók) általuk feltöltött termékeket adhatnak el, illetve más Felhasználók termékeit vásárolhatják meg az eWomen.hu weboldal internetes felhasználói és szolgáltatói felületén keresztül (a továbbiakban: Alapszolgáltatás, az eWomen.hu emellett számos fizetős szolgáltatást is kínál a Felhasználók részére, ezek az Alapszolgáltatással együttesen a továbbiakban: Szolgáltatások). Felhasználónak minősül mindenki, aki megtekinti az eWomen.hu weboldalt, illetve aki hirdetést helyez el, aki terméket kínál eladásra, vagy aki termék megvételére ajánlatot tesz, azaz hirdetésre jelentkezik.

A jelen Szabályzat az eWomen.hu használatának és a weboldalon elérhető Szolgáltatások igénybevételének feltételeit tartalmazó ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi. A Szabályzatban használt fogalmak az ÁSZF-ben meghatározott jelentéssel bírnak. Az EWS Media Group Kft az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és az eWomen.hu internetes oldal látogatása, használata, továbbá a weboldalon elérhető bármely Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználók részéről átadásra, feltöltésre kerül, illetve amely adatot a Társaság a Felhasználóról gyűjt.

Személyes adatnak minősül minden adat, amely meghatározott, tehát azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható, így különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A jelen Szabályzat a Felhasználók által az eWomen.hu internetes oldal megfelelő használatához szükségeses, és az Adatkezelő rendelkezésre bocsátott vagy a Felhasználókról az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatokra vonatkozik. Amennyiben valamely Felhasználó önszántából bármely személyes adatát nyilvánosságra hozza, az ilyen közzétételre a jelen Adatvédelmi Szabályzat nem terjed ki.

Az eWomen.hu internetes oldalon elérhető Szolgáltatások használatához szükséges adatok megadásáról a Felhasználók a jelen Szabályzat elolvasása és értelmezése után maguk döntenek, azok megadása önkéntes, azonban bizonyos esetekben az adatok megadása nélkül a Felhasználó nem tudja az adat megadásához kötött Szolgáltatást igénybe venni, illetve az eWomen.hu weboldal valamennyi funkcióját használni.

Az eWomen.hu internetes oldal böngészésének, megfelelő használatának, valamint az egyes Szolgáltatások igénybevételének az a feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket a Felhasználó elfogadja. Az eWomen.hu internetes oldal látogatásával, továbbá bizonyos adatkezelések esetén a weboldal Szolgáltatásának igénybevételével, illetve az eWomen.hu internetes oldalra feltöltött hirdetésre való jelentkezéssel, a felhasználói fiók létrehozása és hirdetésfeladás során a ÁSZF elfogadásával (ez utóbbi esetben az elfogadási folyamat részeként) a Felhasználó elismeri, hogy a jelen Adatkezelési szabályzatot megismerte és annak rendelkezéseit elfogadta, továbbá a Felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak a jelen Adatkezelési szabályzatban meghatározott célokra és feltételekkel történő felhasználásához és kezeléséhez.

Adatkezelő tiszteletben tartja a Felhasználók személyes adatait, és kötelezi magát, hogy a Szolgáltatásával, és az eWomen.hu eWomen.hu internetes oldal működtetésével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen Szabályzatban és a hatályos jogszabályokban így különösen, de nem kizárólag

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.)
- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.)
- személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/45/EK irányelv,
- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai,

meghatározott rendelkezéseinek, és összhangban áll az egyéb adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályokkal és irányelvekkel.

Az adatkezelés jogcíme: Az Adatkezelő a Felhasználók egyes személyes adatainak kezelésére

- az érintett előzetes, önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulása alapján (a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban, valamint közvetlen üzletszerzés, hírlevelek küldése érdekében történő, valamint ügyfélszolgálattal történő kommunikáció esetén),
- jogszabály által adott felhatalmazás vagy kötelező rendelkezés alapján (így különösen, de nem kizárólagosan a fogyasztóvédelmi előírások szerinti irat- és adatmegőrzés, valamint a számlázással összefüggő számviteli nyilvántartások esetén), vagy
- jogszabályi rendelkezéssel biztosított más jogalap (például jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek érvényesítése céljából, akkor is, ha a hozzájárulás esetleg nem áll rendelkezésre, a jelen Szabályzattal biztosított, az érintett személyes adatokhoz fűződő jogát veszélyeztető kockázatokat kezelő intézkedések mellett)

birtokában jogosult.

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a jelen Szabályzatban előre meghatározott, konkrét adatkezelési cél elérése érdekében kezeli. Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely ezen célok megvalósításához szükségesek és arra alkalmasak, továbbá az Adatkezelő a személyes adatokat a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A személyes adatok kezelésének időtartamát jogszabály is előírhatja, ilyen esetben Adatkezelő az érintett személyes adatokat a vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartam alatt kezeli, illetve őrzi meg. Az eWomen.hu adatkezelési céljai:

- A Felhasználókkal fennálló jogviszonyok kapcsán jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, a jogviszonyokkal kapcsolatos érdekérvényesítés, a jogviszonyhoz kapcsolódó kommunikáció (az Adatkezelő és a Felhasználó között, valamint a Felhasználók között);
- Ügyfélszolgálati funkciók ellátása;
- Hírlevelek küldése, közvetlen üzletszerzés végzése;
- Az eWomen.hu látogatottságának számszerűsíthetősége, az ott elérhető Szolgáltatások kapcsán statisztikák készítése;
- A Szolgáltatások védelme az illetéktelen behatolás ellen;
- Az eWomen.hu felhasználói interfészének ergonómiájának, az azokon keresztül elérhető Szolgáltatásoknak a fejlesztése;
- Az eWomen.hu internetes oldalon reklámot elhelyező partnerek kiszolgálása az elhelyezett reklámok működőképességének és relevanciájának biztosítása érdekében.

Adatkezelő nyilatkozik, hogy az adatkezelés minden szakaszában, így az adatok felvétele, kezelése és tárolása során is mindvégig tisztességesen és törvényesen, az adatkezelés biztonsága érdekében jár el, így

- minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében,
- minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében,
- az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen,
- mindent megtesz a kezelt adatok hitelességének, bizalmasságának megőrzése érdekében, és hogy azokhoz az érintettek és az arra jogosultak mindig hozzáférjenek.

Az Adatkezelő a személyes adatokat tartalmazó adatbázisokat titkosítva tárolja, és az adatbázishoz csak az Adatkezelő azon alkalmazottai férnek hozzá, akiknek ügyfélszolgálati, hibaelhárítással, vagy érdekérvényesítéssel összefüggő munkakörük miatt erre szükségük van. Minden esetben, amikor egy adott cél eléréséhez anonimizált adatok is elegendők, az Adatkezelő elvégzi az anonimizálást.

Az Adatkezelő, mint az eWomen.hu internetes oldal tulajdonosa és üzemeltetője fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Szabályzatot a jövőben bármikor módosítsa. A módosított adatvédelmi szabályok az eWomen.hu internetes oldalon történő közzétételének napján lépnek hatályba. A Felhasználó a módosított Szabályzatot az ismételt használattal veszi tudomásul.

Jelen Adatvédelmi Szabályzat hatálybalépésének dátuma: 2015. szeptember 30.

2. Részletes adatkezelési szabályok

Az eWomen.hu adatkezelésének jogalapja a Felhasználó hozzájárulásán, azaz az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontján, illetve az Ekertv. 13/a. § (3) bekezdésén alapul.

Az eWomen.hu egyes funkcióinak használatához, illetőleg a szolgáltatások egy részének igénybevételéhez, így például a feltöltött hirdetések megtekintéséhez regisztráció nem szükséges, azonban a hirdetések feltöltéséhez, és a weblapon keresztül történő vásárláshoz minden esetben regisztrálni kell, melynek során a Felhasználók egyidejűleg adatot is szolgáltatnak az Adatkezelő részére.

Minden Felhasználói fiókhoz történő regisztráció csak érvényes e-mail címmel történhet. A regisztráció két lépésben történik: először az eWomen.hu internetes oldalon található „Regisztráció” gombra kattintva az e-mail cím és jelszó kitöltése után, a Szolgáltató aktiváló linket küldi a megadott Felhasználó e-mail címére.

A Felhasználó az általa megadott e-mail címre egy, a regisztráció megerősítését kérő e-mailt kap. A megerősítést kérő e-mailben található linkre kattintva véglegesíti a regisztrációját, így második lépésben a Felhasználónak meg kell adnia:
- teljes nevét,
- nemét,
- születési dátumát,
- irányítószámát,
- telefonszámát, továbbá
- ki kell választania, hogy magánszemélyként, vagy cégként kíván regisztrálni.

Ezt követően azonnal jogosult az eWomen.hu internetes oldal valamennyi Szolgáltatását igénybe venni. Az adatkezelés célja a fenti adatok tekintetében – az 1. pontban meghatározott célokon kívül – a hirdetések menedzselése.

Az eWomen.hu Szolgáltatásainak igénybevételéhez Adatkezelő nem gyűjt olyan információkat, amelyek az Infotv. értelmében különleges adatoknak minősülnek, így különösen nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, szenvedélybetegségre, szexuális életre vagy büntetett előéletre vonatkoznak.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb időpontig, de legalább a feltöltött hirdetésre igénybe vett Szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF szerinti határozott ideig, felhasználói fiók létrehozása esetén legalább a felhasználói fiók fennállásáig, vagy a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, törvényben meghatározott esetekben azt követően is a cél megvalósulásáig.

Adatkezelő a Felhasználók személyes adatait kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli és tárolja, így a Felhasználói fiók törlésével egyidejűleg a személyes adatok is törlésre kerülnek. Ez alól kivételt jelentenek az esetlegesen kiállításra került számviteli bizonylatok, melyeket az Adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig megőriz.

Az adatkezelési cél megszűnésén túl a személyes adatokat törli az Adatkezelő akkor is, ha a Felhasználók így rendelkeznek. A Felhasználók a személyes adatok törlését, vagy zárolását, illetve helyesbítését az alábbi módokon is kezdeményezhetik:

- postai úton: 1043 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B,
- e-mail útján: az ugyfelszolgalat@ewomen.hu e-mail címen.

A Felhasználók személyes adatai törlésre kerülnek akkor is, ha azok hiányosak vagy tévesek – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést külön jogszabály nem zárja ki, valamint, ha azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználókat, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára esetlegesen továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A Felhasználók kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Felhasználóknak az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint esetlegesen megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Adatkezelő kötelezi magát, hogy a Felhasználók erre irányuló kérelmének benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a Felhasználók erre irányuló kérelmére írásban megadja a szükséges tájékoztatást, amely minden esetben ingyenes.

Amennyiben a Felhasználók személyes adatai a valóságnak nem felelnek meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

Az Adatkezelő, amennyiben a Felhasználók előzetes hozzájárulásával az adataikat továbbítja, az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Adatkezelő nyilatkozik, hogy az adatok feldolgozása során külön adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az adatok feldolgozását saját alkalmazottai végzik, a szolgáltatott adatokat kizárólag a Szolgáltató tárhely-szolgáltatója tárolja elektronikus adathordozón. A rendszer használatához szükséges tárhelyet Török Péter egyéni vállalkozó (székhelye: 7200 Dombóvár, IX. utca 2., adószáma: 66253484-1-42, e-mail címe: info@allinhosting.hu) biztosítja.

Amennyiben Szolgáltató a jövőben harmadik személy adatfeldolgozót kíván alkalmazni, arról a jelen Szabályzat módosításával előzetesen tájékoztatja a Felhasználókat, hogy mely meghatározott harmadik személyek részére továbbítja a megadott személyes adataikat. Ebben az esetben az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett, azzal egyidejűleg – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nyilvántartása számára külön is bejelenti, hogy az erre irányuló szerződés alapján mely meghatározott harmadik fél, mint adatfeldolgozó részére adja át, a Felhasználók személyes adatait a Szolgáltatás teljesítése érdekében, pontosan meghatározva a továbbított adatok körét.

Az eWomen.hu weboldalra feltöltött hirdetéseket az Adatkezelő tárolja, így amennyiben a Felhasználó a hirdetésében személyes adatot ad meg, annak megadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul az érintett személyes adat Adatkezelő által történő kezeléséhez. A hirdetések tárolásának célja statisztikák készítése, adatbázis tárolása és működtetése, eWomen.hu internetes oldal működésének ellenőrzése, visszaélések megakadályozása, felhasználói élmény javítása is.

A fentiekben meghatározottakon túl az adatkezelés célja továbbá a Szolgáltatásokra vonatkozó jogviszonyok létrehozása, az azokból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, a Szolgáltatás nyújtása, működés ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása, a Felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolattartás, statisztikák készítése, forgalom és a felhasználói aktivitás és szokások figyelemmel kísérése és rögzítése, ezáltal az eWomen.hu internetes oldal Felhasználói részére személyre szabott hirdetések ajánlása.

Az ellenérték fejében igénybe vehető Szolgáltatások megrendelése során a kezelt adatok köre kibővül, így a fentiekben meghatározott adatokon felül, a Felhasználóknak meg kell adnia továbbá – amennyiben azok a korábbiakban megadottakról eltérnek – a számlázási nevüket, és a számlázási címüket is.

Az adatkezelés célja a fenti adatok tekintetében – a fentiekben részletesen meghatározott célokon kívül – a Szolgáltatások díjának számlázása, beszedése, fizetés lebonyolításában való közreműködés, valamint az azzal kapcsolatos követelés érvényesítése is.

3. Technikai adatgyűjtés, cookie-k

Adatkezelő – a fentiekben foglaltakon túlmenően – a Szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a Szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek (cookie-k). A Szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges, melyeket a Felhasználók a böngészőjük beállításaiban letilthatnak. Cookie-k tiltása esetén azonban a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak.

A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra, ennek során az Adatkezelő gyűjthet bizonyos technikai információkat, például a Felhasználók IP-címéről, böngészőjének típusáról, számítógépének operációs rendszeréről, az alkalmazás verziójáról, a nyelvi beállításokról, valamint a Felhasználók által megtekintett oldalakról. Amennyiben a Felhasználó mobilkészüléket használ, úgy Adatkezelő gyűjthet adatokat a mobil készülék azonosítására, a készülék-specifikus beállításokra és jellemzőkre, valamint a Felhasználók tartózkodási helyére vonatkozóan is. Adatkezelő fenntartja az információgyűjtésre való jogot akkor is, amikor bizonyos közösségi médiumok szolgáltatásait veszik igénybe a Felhasználók.

A cookie-k által gyűjtött adatok kezelését az Adatkezelő az igénybevevő önkéntes hozzájárulása alapján – az Infotv. 5. § (1) a.) pontja alapján, továbbá az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155.§ (4) bekezdése szerint – kezeli. Amennyiben a cookie állandó jelleggel kerül elhelyezésére, az adatokat a Szolgáltató 365 napig, illetve addig kezeli, amíg a Felhasználó a hozzájárulását jelen Szabályzat feltételei szerint vissza nem vonja. A jelen pontban meghatározott célból kezelt adatokat az Adatkezelő haladéktalanul törli, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy a Felhasználó így rendelkezik.

A cookie-k a felhasználói élmény testre szabásához, a személyre szabott kiszolgálás érdekében, az eWomen.hu internetes oldalon elérhető, információs társadalommal összefüggő (elektronikus kereskedelmi) szolgáltatások személyre szabott nyújtása érdekében, a Felhasználók azonosítása, a részükre kedvezőbb, érdeklődésüknek megfelelő tartalmak kialakítása és elérhetővé tétele érdekében kerülnek alkalmazásra. A cookie-k által felvett adatok kezelésének célja továbbá a látogatottsági információk gyűjtése, statisztikák készítése.

Az eWomen.hu rendszerének kényelmes használata érdekében, a belépés után a rendszer belépett állapotban marad, még akkor is, ha a Felhasználó bezárja a böngészőt, mindaddig, amíg ki nem lép belőle. Az eWomen.hu nem vállal felelősséget arra az esetre, ha a Felhasználó nem lép ki a rendszerből, és emiatt illetéktelenek hozzáférnek a rendszerben tárolt adataihoz, vagy módosítják azokat.

Adatkezelő az egyéb feltételek azonossága esetén úgy választja meg, és minden esetben oly módon üzemelteti a Szolgáltatások nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a Szolgáltatás nyújtásához és vonatkozó jogszabályokban meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

4. Hírlevél, marketing

Az Adatkezelő a Felhasználó adatait hozzájáruló nyilatkozata esetén használhatja fel közvetlen üzletszerzési célra. A regisztráció részeként az eWomen.hu a hatályos jogszabályok betartásával fenntartja a jogot arra, hogy adminisztrációs és reklám célból e-mail üzeneteket és hírleveleket küldjön Felhasználóinak, így különösen a Szolgáltatás igénybevétele során Adatkezelő felhasználhatja a Felhasználók elérhetőségeit, hogy hasonló termékekről, vagy szolgáltatásokról szóló híreket küldjön, amennyiben a Grt. 6. §-a értelmében a Felhasználók előzetesen és kifejezetten – a felhasználói fiók létrehozásakor, vagy hirdetésre történő jelentkezéskor a megfelelő üres rubrika bejelölésével – hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő e-mailen, vagy automatizált hívórendszer/eszköz segítségével direkt marketing (közvetlen üzletszerzési célú) ajánlattal, elektronikus hirdetéssel (e-mail, SMS stb.), hírlevelekkel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

Adatkezelő a Szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a Szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítja, hogy Felhasználók bármikor jelezzék, hogy a továbbiakban nem tartanak igényt ezen e-mailekre, ezért a regisztrációt visszaigazoló, és az ezt követő valamennyi üzenet, vagy hírlevél alján található leiratkozásra utaló linkre történő kattintással a Felhasználók leiratkozhatnak az Adatkezelő által nyújtott ezen szolgáltatásról, melyet követően Adatkezelő további reklámajánlataival nem keresi meg az adott Felhasználót.

Az Adatkezelő fenntartja továbbá a jogot, hogy a Felhasználók fiókjával, az eWomen.hu internetes oldal használatával kapcsolatos, továbbá a weboldal változásait érintő tájékoztatókat, valamint emlékeztetőket tartalmazó e-mailt küldjön a Felhasználóknak.

Adatkezelő a Felhasználók személyes elérhetőségeit felhasználhatja arra is, hogy a Szolgáltatások értékelésére vonatkozó kérdőívet küldjön a Felhasználóknak. A Felhasználók a kérdőívek kitöltésével nagyban hozzájárulnak az eWomen.hu Szolgáltatásának működésének és minőségének fejlesztéséhez. Adatkezelő az így közölt adatokat a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, és kizárólag elemzési célokra használja fel, az megküldött kérdőívek kitöltésével szolgáltatott adatok nem kerülnek összekapcsolásra a Felhasználók azonosító adataival, továbbá a Felhasználók előzetes hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

Az eWomen.hu a Felhasználók által megadott elérhetőségektől függően más alkalmakkor is kapcsolatba léphet a Felhasználókkal e-mail, levél, telefon vagy szöveges üzenet útján – így különösen a Felhasználóknak történő válaszadás során – Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy emlékeztetőt küldjön részére e-mailben a foglalás folytatásáról, melyre kizárólag a Szolgáltatás igénybevételének megkönnyítése érdekében van szükség.

Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy nem tartoznak a jelen pont szerinti kommunikáció körébe a Társaság által, a Szolgáltatás igénybevétele kapcsán küldött rendszerüzenetek, amelyek közlése a Felhasználó érdekében szükséges, vagy a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, vagy azzal kapcsolatos információt tartalmaznak, vagy technikai jellegű tájékoztatást nyújtanak, vagy amelyek a jogviszony lényeges elemeire vonatkozó tájékoztatást tartalmaznak.

5. Jogorvoslat

Felhasználók tiltakozhatnak személyes adatának kezelése ellen, ha

- a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést jogszabály rendelte el,
- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint a
- vonatkozó jogszabályokban meghatározott egyéb esetekben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználók az Adatkezelő meghozott döntésével nem értenek egyet, az ellen a közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhatnak.

Felhasználók a jogaiknak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhatnak, a bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint - az Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal egyebekben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben a Szolgáltatásokkal kapcsolatban a Felhasználóknak bármilyen panasza, észrevétele, vagy javaslata van, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi e-mail címen: ugyfelszolgalat@ewomen.hu

EWS Media Group Kft., Adatkezelő

Budapest, 2015. szeptember 30.

Hiba

Ez a funkció csak regisztrált felhasználók számára érhető el!
Kérjük, regisztrálj, vagy jelentkezz be!